Dotace

Zde vám v dalších podsekcích budeme přinášet informace týkající se možnosti čerpání různých dotačních programů.

-----------------------------------------------------------------------------------
Výše dotace 1.D. (na zazimované včelstvo)  pro rok 2017 je 156Kč.

Dotace Moravskoslezského kraje

Dotace MS kraje pro rok 2017

06.02.2017 07:10

Pro rok 2017 Krajský úřad MS Kraje poskytuje účelovou dotaci na obnovu úlů.

V rámci okresu Bruntál vychází dotace na obnovu 181 úlů. Tento počet předsednictvo OV CSV Bruntál rozdělilo na jednotlivé základní organizace s ohledem na počet členů ZO a projeveného zájmu. Pro ZO Bruntál byl přidělen počet k obnově 41 úlů.
 

Úly budou obnovovány pořízením minimálně tří a maximálně deseti nových nástavkových úlů jedním včelařem a likvidací tímto včelařem stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových.

Výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činí 1.300,-- Kč.

Rozhodné období pro pořízení a úhradu nových úlů je od 1.1.2017 do 30.9.2017

Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky.

Zájemci o dotaci podávají žádosti k rukám jednatele základní organizace, které je členem. Nečlenové ČSV podávají žádost u jednatele v jejichž katastru leží stanoviště včel, na kterém jsou umístěny úly k obnově.Jednatel ZO zájemci sdělí s ohledem na přidělený počet úlů pro danou ZO zda žadateli po splnění podmínek bude dotace přiznána.

Žadatel dá na vědomí jednateli ZO nebo jednateli OV (př. Prchalovi), že má připravené úly k likvidaci. Člen likvidační komise OV CSV Bruntál se spojí s žadatelem a dohodnou termín likvidace. Při této pžíležitosti budou komisaři předány všechny doklady dle podmínek dotace.

Na dotaci není právní nárok.
 

Podmínky pro přiznání dotace:

1 - Podání řádně vyplněné žádosti na obnovu úlů na platném formuláři jednateli příslušné ZO

2 - Zakoupení nových úlů žadatelem (bude kontrolováno komisí z OV při likvidaci)

3 - likvidace starých úlů za přítomnosti komise z OV (bude pořízena fotodokumentace z likvidace úlů a vypsán protokol o likvidaci)

4 - kopie dokladu o nabytí úlů (faktura musí obsahovat popis úlové setsavy - varroa dno, 3 nástavky, střecha) 

5 - kopie dokladu o úhradě faktury

6 - čestné prohlášení o tom, že obnovované úly byly starší 15 let.

 

Individuální žádost ke stažení ZDE

Čestné prohlášení žadatele ke stažení ZDE
 

S případnými dotazy se můžete obrátit na jednatele OV př. Prchala, nebo předsedu OV př. Pospíšila

Evropská dotace

Dotace EU pro rok 2017

06.02.2017 07:10

Pro nové dotační období 2016-2017 platí několik zásadních změn oproti minulosti.

Posunul se včelařský rok (nyní končí 31.7) a tím pádem se o měsíc posunují i termíny na dodání žádostí a dokladů.

Do 15.5.2017 musí být doručeny žádosti o dotaci na sekretariát RV CSV

Do 15.7.2017  musí být doručeny originály dokladů prokazujících pořízení zařízení na sekretariát RV CSV

 

Velká změna je taktéž ve způsobu určení dotací na technickou pomoc. Již neplatí, že dotace se vyplácela na max 50% pořizovací ceny, ale nově byly stanoveny horní limity jednotlivých zařízení a žadatel může dostat až 100% tohoto limitu. Nadále platí, že při převisu žádostí se budou nároky krátit patřičným koeficientem.

 

Na stránkách CSV: www.vcelarstvi.cz/evropske-dotace.html  najdete podrobné informace včetně formulářů k možností získání dotací pro včelaře z programu eurodotací.

Podrobné informace taktéž najdete v časopisu Včelařství 1/2017