Dotace MS kraje pro rok 2017

06.02.2017 07:10

Pro rok 2017 Krajský úřad MS Kraje poskytuje účelovou dotaci na obnovu úlů.

V rámci okresu Bruntál vychází dotace na obnovu 181 úlů. Tento počet předsednictvo OV CSV Bruntál rozdělilo na jednotlivé základní organizace s ohledem na počet členů ZO a projeveného zájmu. Pro ZO Bruntál byl přidělen počet k obnově 41 úlů.
 

Úly budou obnovovány pořízením minimálně tří a maximálně deseti nových nástavkových úlů jedním včelařem a likvidací tímto včelařem stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových.

Výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činí 1.300,-- Kč.

Rozhodné období pro pořízení a úhradu nových úlů je od 1.1.2017 do 30.9.2017

Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky.

Zájemci o dotaci podávají žádosti k rukám jednatele základní organizace, které je členem. Nečlenové ČSV podávají žádost u jednatele v jejichž katastru leží stanoviště včel, na kterém jsou umístěny úly k obnově.Jednatel ZO zájemci sdělí s ohledem na přidělený počet úlů pro danou ZO zda žadateli po splnění podmínek bude dotace přiznána.

Žadatel dá na vědomí jednateli ZO nebo jednateli OV (př. Prchalovi), že má připravené úly k likvidaci. Člen likvidační komise OV CSV Bruntál se spojí s žadatelem a dohodnou termín likvidace. Při této pžíležitosti budou komisaři předány všechny doklady dle podmínek dotace.

Na dotaci není právní nárok.
 

Podmínky pro přiznání dotace:

1 - Podání řádně vyplněné žádosti na obnovu úlů na platném formuláři jednateli příslušné ZO

2 - Zakoupení nových úlů žadatelem (bude kontrolováno komisí z OV při likvidaci)

3 - likvidace starých úlů za přítomnosti komise z OV (bude pořízena fotodokumentace z likvidace úlů a vypsán protokol o likvidaci)

4 - kopie dokladu o nabytí úlů (faktura musí obsahovat popis úlové setsavy - varroa dno, 3 nástavky, střecha) 

5 - kopie dokladu o úhradě faktury

6 - čestné prohlášení o tom, že obnovované úly byly starší 15 let.

 

Individuální žádost ke stažení ZDE

Čestné prohlášení žadatele ke stažení ZDE
 

S případnými dotazy se můžete obrátit na jednatele OV př. Prchala, nebo předsedu OV př. Pospíšila